KASOLAND Všeobecné obchodné podmienky
  Search

  Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobené obchodné podmienky

   

  EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

   

  1.Všeobecné Ustanovenia

  1.1 Predávajúcim je spoločnosť Ján Kasič KASO, Choňkovce 44, 072 63  Choňkovce, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, Číslo živnostenského registra: 840-20305,IČO:47037458, DIČ: 1081592842, IČ DPH:SK1081592842, tel. +421 948 340 517,

  e-mail:  info@kasoland.sk  (ďalej len ako „predávajúci“)

  Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:

  Ján Kasič KASO,

  pri Parku č.: 6,

  073 01  Sobrance

  1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako ,,VOP") sú vydané spoločnosťou Ján Kasič KASO, ktorá je prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb na webovej stránke

  www.kasoland.sk

    VOP podrobnejšie upravujú podmienky poskytovania služby - ,,Internetový predaj - eshop" (ďalej ako ,,Služba"), ako aj ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej  medzi Predávajúcim  a zákazníkom (,,Kupujúci") v momente prevzatia tovaru (ďalej ako ,,Kúpna zmluva") a tiež reklamáciu, vrátenie tovaru a iné.

    Služba spočíva v prezentácii tovaru (každý produkt, ktorý je prezentovaný na webovej stránke www.kasoland.sk ďalej len ,,Tovar") na webovej stránke umožňujúcej vytvoriť si nákupný zoznam (,,Nákupný košík") obsahujúci Tovar,  dodaní (a kúpe) Tovaru, resp. jeho vyzdvihnutí na prevádzke predávajúceho (,,Nákup do tašky").

   

  1.3 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok a sú dostupné na webovej adrese: www.kasoland.sk  v časti - Všeobecné obchodné podmienky.

  1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom  kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka( ďlaje ako ,,Kupujúci").

     Služby poskytované predávajúcim sú oprávnený využívať len osoby staršie ako 18 rokov a tiež aj podnikateľské subjekty v postavení kupujúceho, ktoré vyjadrili súhlas s týmito VOP. Kupujúcim nie je osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov. Predávajúci  si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru osobe, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené týmito VOP.

   

   

  2. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

  2.1 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna zmluva na Tovar medzi predávajúcim a kupujúcim je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím Tovaru Kupujúcim a zaplatením kúpnej ceny, ku ktorej dochádza po dodaní Tovaru podľa nákupného košíka.

     Kupujúci vytvorením a potvrdením Nákupného košíka uskutočňuje návrh na dodanie Tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke a do okamihu dodania Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku nemôže byť žiadny z úkonov Predávajúceho považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu.

  2.2 Tovar uvádzaný na webovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby a preto predávajúci negarantuje jeho dostupnosť.

  2.3 Kupujúci vytvorením a odoslaním Nákupného košíka voči Predávajúcemu uskutočňuje jednostranný návrh na dodanie Tovaru prezentovaného na webovej adrese Predávajúceho, resp. návrh na vyzdvihnutie Nákupu do tašky na prevádzke a to za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim

  2.4 Pre upresnenie platí, že odmietnutie prevzatia Tovaru Kupujúcim v mieste dodania Tovaru nemá pre Kupujúceho nijaký právny následok a neznamená napr. odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Avšak je povinný zaplatiť Náklady na dodanie uvedené v bode 4.6 týchto VOP.

   

   

  3. Registrácia zákazníka

  3.1 Služby poskytované Predávajúcim je možné využiť aj Kupujúcemu, ktorý ne je registrovaný na webovej stránke Predávajúceho. Registrácia Kupujúceho je dobrovoľná a bezplatná. Kupujúci má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke Predávajúceho prostredníctvom emailu (ďalej ako ,,Registrácia").

  3.2 Pre vytvorenie Registrácie  je potrebné vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, presnú adresu dodania, emailovú adresu (ktorá bude neskôr použitá ako prihlasovacie meno), telefónne číslo. Registrácia  je ukončená, ak je korektne vyplnená a doručená do elektronického systému Predávajúceho.

  3.3 Po Registrácii sa Kupujúci môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke v sekcii ,,Môj Účet" (ďalej ako ,,Účet"). Kupujúci realizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailová adresa) a hesla.  Prvé heslo bolo automaticky vygenerované a zaslané na Váš email, odporúčame ho po prvom prihlásení zmeniť. (Ďalej ako ,,Prihlasovacie údaje"). Prihlasovacie údaje spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov ,,GDPR".

  3.4 Kupujúci zodpovedá za všetky úkony realizované cez Účet na webovej stránke predávajúceho v celom rozsahu. Kupujúci je povinný ihneď informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho údajov použitých pri registrácii treťou osobou a v prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Kupujúceho o zmenu jeho Prihlasovacích údajov.

  3.5 V prípade zmeny údajov Kupujúceho, ktoré uviedol pri Registrácii, je Kupujúci pri najbližšom prihlásení sa do Účtu povinný poskytnuté údaje aktualizovať.

  3.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky:

  (a) uvedenia falošných, nepravdivých alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie Kupujúcim,

  (b) sprístupnenia prihlasovacieho mena, hesla, akýchkoľvek údajov týkajúcich sa objednávky, nákupného košíka alebo údajov týkajúcich sa dodania tovaru tretím osobám Kupujúcim,

  (c) neaktualizovania Registračných údajov Kupujúceho v čase následne po jeho Registrácii.

  3.7 Kupujúci je oprávnený požiadať o zrušenie Účtu z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom Zákazníckej linky na hore uvedenom telefónnom čísle.

      Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho, zrušiť Účet Kupujúceho a to najmä ak má dôvodné podozrenie že:

  (a) Kupujúci porušuje VOP alebo ustanovenia právnych predpisov s nimi súvisiace,

  (b) Kupujúci vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Webovej stránky Predávajúceho, bez ohľadu na spôsob a techniku neoprávneného zásahu,

  (c) existuje duplicita Účtov Kupujúceho a v takomto prípade je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Kupujúceho a/alebo ponechať len jeden Účet vzťahujúci sa k osobe Kupujúceho,

  (e) v iných prípadoch bližšie uvedených v bode 11.3 týchto VOP.

  3.8 Registrácia zaniká smrťou Kupujúceho alebo poskytovania Služby Predávajúcim.  Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.

   

   

  4. Cena tovaru

  4.1 Cena za Tovar na webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej aktuálnej platnej sadzby dane z pridanej hodnoty bez započítania ceny dodania a balného. Predávajúci je platcom DPH.

  4.2 Ceny Tvarov uvádzané na webovej stránke majú len informatívny charakter, pričom v čase dodania Tovaru Kupujúcemu, sa môže líšiť od ceny toho istého Tovaru uvedenej na webovej stránke v čase potvrdenia Nákupného košíka a zaslania do elektronického systému Predávajúceho (ďalej ako ,,Informatívna cena").

  4.3 Ak je cena dodaného Tovaru vyššia ako informatívna cena (a Kupujúci s ňou nesúhlasí), má právo odmietnuť kúpu takéhoto Tovaru priamo pri jeho dodaní.  

  4.4 Dôvody zmeny Informatívnej ceny v čase medzi potvrdením Nákupného košíka a dodaním Tovaru  sú najmä:

  (a) dodávka váženého Tovaru (voľne predávaného Tovaru), v dôsledku odchýlky pri vážení, pričom odchýlky sú uvedené v bode 6.6 týcho VOP

  (b) dodanie náhradného tovaru pri nedostupnosti Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku Kupujúceho (doručenie náhradného tovaru bude konzultované s Kupujúcim telefonicky),

  (c) ak si Kupujúci objednal Tovar z promočnej akcie v čase už po ukončení príslušnej promočnej akcie Predávajúceho.

  4.5 Za balenie a príprava tovaru (aj Vyzdvihnutie na predajni) ne sú účtované žiadne poplatky okrem prípadu, ak si Kupujúci zvolí dodanie Tovaru v plastových taškách, bude k Informatívnej cene pripočítaná aj cena balenia do plastových tašiek (jednotný poplatok za použitie plastových tašiek vo výške 0,30 EUR na jeden nákup bez ohľadu na počet použitých tašiek).(Ďalej ako ,,Náklady na balenie").

  4.6 Informatívna cena, je cena uvádzaná bez nákladov na dodanie Tovaru (ďalej ako ,,Náklady na dodanie"). Náklady na dodanie sú pripočítané následne k informatívnej cene objednávky podľa toho, aký spôsob a miesto doručenia si Kupujúci vyberie. Aktuálne konkrétne Náklady na dodanie, prípadne doručenie zdarma, sú dostupné na webovej stránke predávajúceho v sekcii ,,Doprava a Spôsob platby".

  4.7 K Informatívnej cene Tovaru sú pripočítané aj ceny vratných zálohových obalov k tovarom, ktoré takéto obaly zahŕňajú. Zálohový obal nie je možné vrátiť u pracovníka, ktorý zabezpečuje rozvoz, ale je ho možné vrátiť v čase otváracích hodín v mieste Prevádzky.

   

   

  5. Platobné a dodacie podmienky

  5.1 Kupujúci je oprávnený realizovať úhradu Kúpnej ceny v čase uzavretia Kúpnej zmluvy (pri dodaní Tovaru) priamo u osoby, ktorá zabezpečuje rozvoz Tovaru:

  (a) prostredníctvom prenosného platobného terminálu - bezhotovostným prevodom

  (b) v hotovosti

  5.2 Spôsob platby pri realizovaní Vyzdvihnutie na predajni (vyzdvihnutie Tovaru na Prevádzke) je možný:

  (a) bezhotovostným prevodom za použitia všetkých obvykle akceptovaných platobných kariet - platobným terminálom

  (b) v hotovosti.

  5.3 Ak dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu s dokladom o kúpe Tovaru, pričom mu dodací list bude doručený do e-mailovej schránky uvedenej pri vytvorení objednávky  (ďalej ako ,,Doklad o kúpe"). Doklad o kúpe minimálne obsahovať: obchodné meno, sídlo a IČO Predávajúceho, adresu prevádzky, dátum predaja Tovaru, názov a množstvo Tovaru, Kúpnu cenu každého Tovaru osobitne ako aj celkovú Kúpnu cenu Tovaru, ktorú Kupujúci zaplatí spolu s Nákladmi na dodanie a prípadne Nákladov na balenie.

  5.4 Ak nastane prípad, že Kupujúci neuzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na Tovar alebo akúkoľvek jeho časť pri dodaní Tovaru, má právo požiadať o zaslanie opravného  Dokladu o kúpe.

  5.5 Predávajúci informuje Kupujúce, že svoje Služby poskytuje výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej ako ,,Dodacie územie"). Dodanie Tovaru je obmedzené výlučne na tých Kupujúcich, ktorých zadaná adresa na doručenie tovaru (ďalej ako ,,Miesto dodania") sa nachádza v Dodacom území.

  5.6 Predávajúci poskytuje dodanie v dňoch a čase, ktorý je uvedený na webovej stránke, s výnimkou týchto dní: (a) každá Nedeľa, (b) 1. január, (c) v období od 24.12 do 26.12, (d) ďalšie dni, ktoré budú oznámené na webovej stránke.

  5.7 Zákazník si môže vytvoriť Nákupný košík kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak Kupujúci chce, aby mu bol Tvar doručený v ten istý deň, musí vytvoriť objednávku do 13:00. Predávajúci vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby Tovar dodal Kupujúcemu v dohodnutom čase, avšak túto skutočnosť negarantuje. Omeškanie dodania môže byť spôsobené napr. v dôsledku vyššej moci (vis maior), alebo pri inej nepredvídateľnej udalosti.

   

   

  6. Objednávka tovaru

  6.1 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

  (a) prostredníctvom Nákupného košíka na webovej adrese www.kasoland.sk

  (b) prostredníctvom telefonickej objednávky na Zákazníckej linke

  Po odoslaní Nákupného košíka Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené oznámenie o prijatí objednávky.

  6.2 Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Kupujúceho v týmito VOP.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").  

     Odoslaním Nákupného košíka Predávajúci Kupujúcemu zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Predávajúcemu udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiče namiesto ich listinnej podoby.

      Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že spolu s Oznámením o prijatí  objednávky Kupujúcemu odošle tieto VOP v samostatnom počítačovom súbore tak, aby boli tieto informácie pre Kupujúceho uchovateľné aj do budúcnosti.

  6.3 Kupujúci v rámci vytvárania Nákupného košíka (ak využije možnosť objednávky bez registrácie) poskytuje Predávajúcemu tieto osobné údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, presnú adresu dodania, emailovú adresu a telefónne číslo.

  6.4 Ak je niektorý Tovar vložený do Nákupného košíka nedostupný je Predávajúci v rámci Oznámenia o prijatí oprávnený, nie však povinný, informovať Kupujúceho (najmä telefonicky) ohľadom existencie náhradného Tovaru, ktorý sa svojou cenou, povahou a vlastnosťami najviac približuje nedostupnému Tovaru (ďalej ako ,,Náhradný tovar")

  6.5 Pri tvorbe Nákupného košíka a následnej objednávky, je Kupujúci oprávnený vybrať si spôsob zabalenia Tovaru nasledovne:

  (a) dodanie Tovaru v plastových nákupných taškách, v takom prípade mu bude účtovaný poplatok uvedený v bode 4.5 týchto VOP.

  (b) dodanie Tovaru v nami poslaného obalu (kartónova krabica).

      6.7 Tovar bude doručený Kupujúcemu ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo budovy, ktorej adresu zadal Kupujúci pri tvorbe Nákupného košíka ako Miesto dodania.

      Tovar môže byť doručený aj na konkrétne poschodie bytového domu, pokiaľ budú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

  (a) Predávajúci má povolenie na vstup do budovy, (b) vstupu do budovy nebráni žiadna prekážka, (c) požiadavka Kupujúceho nie je vzhľadom na konkrétne okolnosti dodania Tovaru neprimeraná a/alebo ohrozujúca život, zdravie, Tovar a/alebo iný majetok .

  6.8  Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorý si:

  (a) minimálne 2x objednal dodanie Služby v jednom kalendárnom mesiaci, pričom ani raz si daný Tovar neprevzal v Mieste dodania,

  (b) objednávka Služby je v rozpore s týmito VOP, resp. s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

  6.9 Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby dodatočne overiť Registračné a Objednávacie údaje Kupujúceho, obsah Nákupného košíka Kupujúceho a ďalších údajov týkajúcich sa času, miesta a spôsobu dodania Tovaru najmä telefonicky alebo e-mailom.

  6.10 Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Kupujúcemu obmedzené množstvo Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku.

  6.11 Kupujúci má možnosť poveriť prevzatím Tovaru aj tretiu osobu iba za predpokladu, že táto osoba má vek 18 rokov a zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo overiť vek osoby, ktorá preberá Tovar  v mene Kupujúceho a ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, Predávajúci jej odmietne Tovar odovzdať  a to najmä v prípadoch, ak sa jedná o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní alkoholických nápojov a/alebo tabakových výrobkov).

   

   

  7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

  7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za akceptovanú, ak oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  7.2 Kupujúci môže uplatniť právo odstúpenia od zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@kasoland.sk  alebo na korešpondenčnú adresu Predávajúceho: Ján Kasič KASO, pri Parku č.: 6, 073 01  Sobrance.

  7.3 Oznámenie o odstúpení sa rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho adresované Predávajúcemu, ktorým Kupujúci vyjadrí svoju vôľu odstúpenia od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať minimálne tieto náležitosti: (a) identifikačné údaje Predávajúceho, (b) identifikačné údaje Kupujúceho, (c) číslo Objednávky, (d) presnú špecifikáciu tovaru, od ktorého kúpy Kupujúci odstupuje, (e) ak je Oznámenie o odstúpení v písomnej podobe je potrebné uviesť aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Kupujúceho.

  7.4 Kupujúci  môže na odstúpenie od Zmluvy vždy použiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorého vzor je dostupný na webovej stránke Predávajúceho :TU Vzor tlačiva na odstúpenie od Zmluvy bude Kupujúcemu zaslané aj elektronicky spolu s objednávkou a VOP pri odoslaní Nákupného košíka.

  7.8 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  (a) pre predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

  (b) pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktoré ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený;

  (c) pri predaji Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

  (d) v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení §7 ods. 6 Zákona č.102/2014 Z.z

  7.9 Predávajúci je povinný bez odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť  Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený. Platba je vrátená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri úhrade Tovaru.

  7.10 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu alebo ho osobne odovzdať na adrese prevádzky. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

  7.11 Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Kupujúc prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný, nepoškodený). Tovar, ktorý je chránený výrobcom proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

   

   

  8 Reklamačný podmienky Predávajúceho

  8.1  Rozsah uplatnenia

  8.1.1 Tieto Reklamačné podmienky sa vzťahujú výlučne na Kupujúcich - fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej ako ,,Spotrebiteľ").

  8.1.2 Kupujúci - fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konajú v rámci premetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania, sa vzťahujú ustanovenia príslušných zákonov: zákonč.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

   

  8.2 Reklamácia

  8.2.1 Ak sa v Tovare, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy objaví akákoľvek chyba (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti) ďalej ako ,, Chyba", je Spotrebiteľ oprávnený Chybu u Predávajúceho reklamovať (ďalej ako ,,Reklamácia").

  8.2.2 Reklamácia v písomnej forme obsahuje najmä:

  (a) identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

  (b) číslo Objednávky, ku ktorej sa Reklamácia vzťahuje;

  (c) presnú a nezameniteľnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie;

  (d) detailný popis Chyby Tovaru;

  (e) voľba nároku zákazníka podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5  týchto VOP ;

  (f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Kupujúceho.

  8.2.3 V prípade, ak si Kupujúci neuplatní výber formy nároku podľa vyššie spomínaných VOP, je Predávajúci oprávnený v medziach platných právnych predpisov rozhodnúť o voľbe nároku samostatne.

  8.2.4 K Reklamácii je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe predmetného Tovaru, spolu so záručným listom, ak bol vystavený. Ku správnemu a korektnému posúdeniu reklamácie ne nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

  8.2.5 Ak Reklamácia nespĺňa všetky potrebné náležitosti, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho za účelom doplnenia potrebných náležitostí Reklamácie. Predávajúci o uplatnení Reklamácie Kupujúcemu vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Kupujúcemu.

   

  8.3 Spôsob uplatnenia Reklamácie a miesto jej uplatnenia

  8.3.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru osobne, v prevádzke Predávajúceho alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv Tovaru uvedenej v záručnom liste. Určená osoba môže Reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, v opačnom prípade postúpi Reklamáciu na vybavenie Predávajúcemu.

  8.3.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho aj zaslaním písomnej Reklamácie na adresu prevádzky Predávajúceho uvedenú v bode 1 týchto VOP.

   

  8.4 Zodpovednosť za chyby tovaru

  8.4.1 Predávajúci zodpovedá len za Chyby, ktoré má predávaný Tovar do okamihu jeho prevzatia Kupujúcim. Za tovar, ktorý bol použitý a Chyby vznikli jeho používaním alebo opotrebením Predávajúci nezodpovedá. Ak sa jedná o Tovar, ktorý bol zakúpený za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Chyby na základe ktorých bola táto nižšia cena dojednaná.

  8.4.2 Predávajúci nesie zodpovednosť za Chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Kupujúcim v záručnej dobe. Pri Tovare potravinárskeho charakteru sa Záručná doba na účely Reklamačných podmienok rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá potravinársky charakter, je 24 mesiacov od dátumu uzavretia Kúpnej zmluvy.

  8.4.3 Predávajúci nezodpovedá za Chyby Tovaru, ak:

  (a) Kupujúci spôsobil Chybu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru);

  (b) Kupujúci pred prevzatím Tovaru v Chybe Tovaru vedel, resp. bol na Chybu Tovaru výslovne a jasne upozornený a tiež, ak bola pre Chybu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;

  (c) Chyba vznikla v Záručnej dobe v dôsledku opotrebovania Tovaru spôsobeného nesprávnym alebo nadmerným používaním;

  (d) boli porušené ochranné plomby na Tovare;

  (e) Chyby Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčasti;

  (f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

  8.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu záruku v písomnej forme (ďalej ako ,,Záručný list") vždy, keď o to Kupujúci požiada Predávajúceho. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Kupujúcemu vydá Doklad o kúpe. Predávajúci taktiež vydá Záručný list Kupujúcemu v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného Tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie Predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.

  8.4.6 Doba od uplatnenia Reklamácie až do doby, kedy bol Kupujúci povinný reklamovaný Tovar prevziať, sa do Záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

  8.4.7 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim.

  8.4.8 Ak má Tovar predávaný a nižšiu cenu alebo použitý Tovar Chybu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.

   

  8.5 Lehota na uplatnenie reklamácie

  8.5.1 Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Chyby Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Kupujúceho zo zodpovednosti za Chyby Tovaru zaniknú.

  8.5.2 V prípade použitého Tovaru zaniknú práva Zákazníka zo zodpovednosti za Chyby, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo do doby uplynutia kratšej Záručnej doby, na ktorej sa Predávajúci a Kupujúci dohodli.

  8.5.3 Reklamáciu Chýb Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí Kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe Tovaru, inak práva zákazníka zo zodpovednosti za Chyby Tovaru zaniknú.

   

  8.6 Spôsob vybavenia reklamácie

  8.6.1 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom. Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

  8.6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5 týchto VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia Reklamácie.

  8.6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

  8.6.4 Ak ide o Chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Chyby požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Chybu týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Chyby. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Chyby vymeniť Chybmý Tovar za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

  8.6.5 Ak ide o Chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Chyby, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné Chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Chyby po oprave alebo pre väčší počet Chýb Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Chyby, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

  8.6.6 Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri Registrácii alebo Reklamačný záznam odovzdá Kupujúcemu osobne pri vybavovaní Reklamácie.

  8.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

   

   

  9. Informácie o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (,,ARS")

  9.1 Ustanovenia tohto článku vychádzajú z ustanovení Zákona č. 391/2015 Z.z. a vzťahujú sa výlučne na Kupujúcich - fyzické osoby nepodnikateľa.

  9.2 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Predávajúcim (podnikateľom) a Kupujúcim (Spotrebiteľom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito subjektmi. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania (ďalej len ako „Návrh“).

  9.3 Návrh sa podáva príslušnému subjektu ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na odkaze: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1. Podaním Návrhu nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na príslušný súd. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich Návrh podá, má Kupujúci. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať:

  (a) meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;

  (b) presné označenie Predávajúceho;

  (c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;

  (d) označenie, čoho sa Kupujúci domáha;

  (e) dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;

  (f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký Návrh inému Subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona č. 391/2015 Z.z.

  9.4 Kupujúci k Návrhu priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v Návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie Návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého Subjektu ARS. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje Zákon č. 391/2015 Z. z.

  9.5 Ak má Kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti v rámci platformy riešenia sporov online, ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

   

   

  10. Ochrana osobných údajov

  10.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti: Anna Kasičová KANA, Choňkovce 44, 072 63  Choňkovce. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke ochrana údajov.

   

   

  11. Webová stránka

  11.1 Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom Webovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“), je Predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k webovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah. 

  11.2 Fotografie Tovaru vyobrazeného na Internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu Tovaru Predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného Tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného Tovaru, dodávajú Predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo Predávajúci. Všetky informácie uvedené na webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené Autorským zákonom. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie Autorského zákona.

  11.3 Kupujúci, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať Internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, ustanoveniami týchto VOP, dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie Internetovej stránky.

   Je zakázané:

  (a) poškodzovať dobrú povesť Predávajúceho a/alebo tretích osôb,

  (b) akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie Internetovej stránky,

  (c) akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných Kupujúcich v používaní webovej stránky,

  (d) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy webovej stránky,

  (e) využívať webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov),

  (f) posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na Internetovú stránku,

  (g) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Kupujúceho,

  (h) vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných Kupujúcich.

  11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Kupujúceho k webovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou webovej stránky a/alebo  neoprávneným zásahom tretích osôb do  webovej stránky.

  11.5 Pri návšteve webovej stránky sa do počítača, mobilu a/alebo iného elektronického zariadenia Kupujúceho stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako „Súbory cookies“). Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve Internetovej stránky posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá príslušný Súbor cookies rozoznáva. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie Internetovej stránky, preto Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia Súboru cookies bude funkcia webovej stránky znížená, Kupujúci napr. nebude môcť pridať položky do Nákupného košíka, pokračovať v realizácii úhrady Informatívnej ceny Tovaru alebo využívať služby Predávajúceho, ktoré si vyžadujú prihlásenie Kupujúceho. V prípade ponechania aktívnych Súborov cookies je potrebné, aby sa Kupujúci nezabudol odhlásiť z Účtu, pokiaľ používa zdieľaný počítač.

   

   

  12. Informácie o možnosti podávania sťažností a podnetov

  12.1 V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@kanaeshop.sk  alebo telefonicky na čísle: +421 905 526 792.

   

   

  13. Záverečné ustanovenia

  13.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak Predávajú a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

  13.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na webovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Kupujúceho vyplývajúce z Objednávok potvrdených Predávajúcim pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

  13.3 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva

    - Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj. Adresa: Vrátna 3, 043 79, Košice. Web: www.soi.sk

    - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce. Web: www.svps.sk

  13.4 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

  13.5 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

  13.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.09.2021