KASOLAND Reklamácie a vrátenie tovaru
  Search

  Reklamácie a vrátenie tovaru

  Reklamácie a vrátenie tovaru

  8.2 Reklamácia

  8.2.1 Ak sa v Tovare, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy objaví akákoľvek chyba (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti) ďalej ako ,, Chyba", je Spotrebiteľ oprávnený Chybu u Predávajúceho reklamovať (ďalej ako ,,Reklamácia").

  8.2.2 Reklamácia v písomnej forme obsahuje najmä:

  (a) identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania; 

  (b) číslo Objednávky, ku ktorej sa Reklamácia vzťahuje; 

  (c) presnú a nezameniteľnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie;

  (d) detailný popis Chyby Tovaru; 

  (e) voľba nároku zákazníka podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5  týchto VOP ;

  (f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Kupujúceho.

  8.2.3 V prípade, ak si Kupujúci neuplatní výber formy nároku podľa vyššie spomínaných VOP, je Predávajúci oprávnený v medziach platných právnych predpisov rozhodnúť o voľbe nároku samostatne.

  8.2.4 K Reklamácii je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe predmetného Tovaru, spolu so záručným listom, ak bol vystavený. Ku správnemu a korektnému posúdeniu reklamácie ne nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami. 

  8.2.5 Ak Reklamácia nespĺňa všetky potrebné náležitosti, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho za účelom doplnenia potrebných náležitostí Reklamácie. Predávajúci o uplatnení Reklamácie Kupujúcemu vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Kupujúcemu.

   

  8.3 Spôsob uplatnenia Reklamácie a miesto jej uplatnenia

  8.3.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru osobne, v prevádzke Predávajúceho alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv Tovaru uvedenej v záručnom liste. Určená osoba môže Reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, v opačnom prípade postúpi Reklamáciu na vybavenie Predávajúcemu.

  8.3.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho aj zaslaním písomnej Reklamácie na adresu prevádzky Predávajúceho uvedenú v bode 1 týchto VOP.

   

  8.4 Zodpovednosť za chyby tovaru

  8.4.1 Predávajúci zodpovedá len za Chyby, ktoré má predávaný Tovar do okamihu jeho prevzatia Kupujúcim. Za tovar, ktorý bol použitý a Chyby vznikli jeho používaním alebo opotrebením Predávajúci nezodpovedá. Ak sa jedná o Tovar, ktorý bol zakúpený za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Chyby na základe ktorých bola táto nižšia cena dojednaná. 

  8.4.2 Predávajúci nesie zodpovednosť za Chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Kupujúcim v záručnej dobe. Pri Tovare potravinárskeho charakteru sa Záručná doba na účely Reklamačných podmienok rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá potravinársky charakter, je 24 mesiacov od dátumu uzavretia Kúpnej zmluvy. 

  8.4.3 Predávajúci nezodpovedá za Chyby Tovaru, ak:

  (a) Kupujúci spôsobil Chybu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru);

  (b) Kupujúci pred prevzatím Tovaru v Chybe Tovaru vedel, resp. bol na Chybu Tovaru výslovne a jasne upozornený a tiež, ak bola pre Chybu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;

  (c) Chyba vznikla v Záručnej dobe v dôsledku opotrebovania Tovaru spôsobeného nesprávnym alebo nadmerným používaním;

  (d) boli porušené ochranné plomby na Tovare;

  (e) Chyby Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčasti;

  (f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

  8.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu záruku v písomnej forme (ďalej ako ,,Záručný list") vždy, keď o to Kupujúci požiada Predávajúceho. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Kupujúcemu vydá Doklad o kúpe. Predávajúci taktiež vydá Záručný list Kupujúcemu v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného Tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie Predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.

  8.4.6 Doba od uplatnenia Reklamácie až do doby, kedy bol Kupujúci povinný reklamovaný Tovar prevziať, sa do Záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

  8.4.7 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim.

  8.4.8 Ak má Tovar predávaný a nižšiu cenu alebo použitý Tovar Chybu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.


   

  8.5 Lehota na uplatnenie reklamácie

  8.5.1 Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Chyby Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Kupujúceho zo zodpovednosti za Chyby Tovaru zaniknú.

  8.5.2 V prípade použitého Tovaru zaniknú práva Zákazníka zo zodpovednosti za Chyby, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo do doby uplynutia kratšej Záručnej doby, na ktorej sa Predávajúci a Kupujúci dohodli. 

  8.5.3 Reklamáciu Chýb Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí Kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe Tovaru, inak práva zákazníka zo zodpovednosti za Chyby Tovaru zaniknú.

   

  8.6 Spôsob vybavenia reklamácie

  8.6.1 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom. Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

  8.6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5 týchto VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia Reklamácie. 

  8.6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. 

  8.6.4 Ak ide o Chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Chyby požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Chybu týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Chyby. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Chyby vymeniť Chybmý Tovar za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

  8.6.5 Ak ide o Chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Chyby, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné Chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Chyby po oprave alebo pre väčší počet Chýb Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Chyby, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

  8.6.6 Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri Registrácii alebo Reklamačný záznam odovzdá Kupujúcemu osobne pri vybavovaní Reklamácie.

  8.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.